Skip to the content

Vegetasjonsanalyse

Vi kan tilby vegetasjonsanalyse langs kraftlinjer, veg og jernbane samt arealkartlegging av treslag og andre plantearter for bl.a. skogbruk og miljøkartlegging. Døde og syke trær som har høy risiko for å gjøre skade på bygninger eller forårsake strømstans kan identifiseres.

En full analyse av vegetasjonens utstrekning og geometri i 3D gjøres ved hjelp av laserskanning fra fly, helikopter eller bil, som kan komplementeres med RGBI-bilder, hyperspektral avbildning i flere hundre kanaler eller multispektral laser.

Langs ledning, vei og jernbane kan våre data gi viktig detaljkunnskap til rydding og hogst for å opprettholde trygge traseer med korrekt sikt og minst mulig risikovegetasjon. For skogkartlegging tilfører våre data grunnlaget for detaljert skogtakst med korrekte treslag, samtidig som råte og sykdom kan detekteres på et tidlig stadium for å hindre spredning og tap av store verdier. Verneverdige plantearter kan detekteres, og spredning av uønskede arter som sitkagran og krypsiv kan kartlegges.