Skip to the content

Veikurvatur og siktanalyse

For at trafikksikkerheten på veien skal ivaretas blir det stilt krav til blant annet fri sikt og svingradius. En siktanalyse kan benyttes for å dokumentere den faktiske frie sikten til en trafikant som ferdes i bil langs veinettet.

Basert på gode punktskyer fra laserdata kan Terratec bistå med kartlegging av kurvatur på veien og beregning av siktavstand. I siktanalysen tas det hensyn til faste hindringer langs veikorridoren, slik som vegetasjon og objekter som skilt og lignende.

Fartsgrenser på aktuell vei kan inkluderes i analysen. På denne måten kan områder der sikten er for kort i forhold til den gitte fartsgrensen på stedet bli identifisert og målsatt.