Skip to the content

Batymetri

Terratec har lang erfaring med batymetrisk laserskanning (grønn laser) i sjø og ferskvann inkludert elver. Med hjelp av moderne teknologi samler Terratec inn laserdata både på land og i vann, ved hjelp av flybåren laserskanning. Dette er en metode som egner seg godt til innmåling av grunne vannområder og kringliggende landområder med høy nøyaktighet og presisjon. 

De innsamlede dataene er nødvendige basisdata for kartlegging av fare for skred og flom, prosjektering av sikringstiltak og til bruk for andre samfunnsbehov i elvevassdrag. Ved innsamling av dybdedata i grunne kystnære sjøområder langs strandsonen vil dataene bidra til en heldekkende terrengmodell som binder tradisjonelle topografiske data sammen med ekkolodd-data samlet inn fra båtbaserte systemer.

Terratec utfører også datainnsamling med multistråle ekkolodd, slik at vi har mulighet til å supplere med data i områder hvor den flybårne sensoren av naturlige grunner ikke vil gi returer. 

Dataene som er samlet inn sammenstilles og leveres vanligvis til kunde som terrengmodell eller koter, eventuelt også med ortofoto som et tilleggsprodukt.