Skip to the content

Delingssøknad

Hyttefelt i Tinn - Terratec oppmålingsforretninger

En eiendom kan deles i en eller flere nye parseller. Parsellen matrikkelføres og tinglyses som egne eiendommer med matrikkelnummer (gårds- og bruksnummer). De nye eiendommene kan på lik linje med andre eiendommer selges, bebygges og belånes.

Deling av eiendom er søknadspliktig etter plan og bygningsloven § 20-1. for tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene. Slike saker har som oftest en to-trinns behandling. Først etter plan- og bygningsloven deretter matrikkelova. Behandlingen etter plan og bygningsloven avgjør om det er grunnlag for å tillate deling. For å få den nye eiendommen etablert må det rekvireres oppmålingsforretning etter matrikkelova.

Terratec er godt kjent med hvilke krav som stilles for å få igjennom en søknad om fradeling og påfølgende oppmåling. Vi kan si noe om hvor sannsynlig det er at søknaden går igjennom – og lage gode søknader.

Nedenfor er listet opp de viktigste momentene man må ta stilling til når man skal fradele eiendom: 

  • Adkomst
  • Parkering
  • Tilknytning av vann- og avløp
  • Miljøforhold
  • Krav til de ubebygde deler av tomta - uteareal
  • Reguleringsformål
  • Krav til utnyttelsesgrad
  • Rettigheter, for eksempel veirett
  • Støy


Landbrukseiendom
Søkes det om fradeling av en landbrukseiendom, må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene i henhold til jordloven § 12.

Støy
Du må undersøke om den aktuelle eiendommen befinner seg i en støysone. Dersom det søkes om tiltak i støybelastede områder vil søknaden innvilges kun dersom det foreligger en støyfaglig utredning. Utredningen må vise at støyen, etter støydempende tiltak er gjennomført, vil komme inn under grenseverdiene satt i T-1442. Vi anbefaler at du tar kontakt med fagfolk for hjelp hvis dette er tilfellet for din eiendom.

Rettigheter
Dersom adkomsten til eiendommen din går via en privat vei eller over annens eiendom, må du sørge for å tinglyse en rettighet som sikre deg rett til å bruke veien. Det er hjemmelshaver av den heftede eiendommen som utsteder retten.

En ny eiendom skal gjerne ha vann og avløp tilknyttet offentlig anlegg. Dersom en må krysse en annens eiendom for å koble seg til offentlig anlegg må en sørge for å innhente nødvendige tillatelser. Få tilbud

Hvis du ønsker at vi skal sende deg et tilbud på å utarbeide delingssøknader, klikk under og fyll inn informasjon i skjemaet. Så sender vi deg det innen kort tid.