Skip to the content

Eiendomsrådgivning

Eiendomsrådgivning 

 

Fast eiendoms rettsforhold reiser mange spørsmål og skaper noen ganger krevende utfordringer, ikke bare for den som skal bygge, men også dersom du er nærmeste nabo til noen som skal bygge. Å oppføre et byggverk, eksempelvis et bolighus eller en flytebrygge, krever kunnskap om hvilke muligheter og begrensninger som gjelder for det aktuelle tiltaket. Terratec har juridisk ekspertise innenfor plan- og bygningsrett, matrikkel- og seksjoneringsloven. Vi kan tilby juridisk holdbare løsninger og smidige prosesser. 

Terratec har ansatte med lang erfaring med kommunal og statlig saksbehandling og som dermed kjenner de offentlige prosessene. Vi har kunnskap som kan bidra til kortere saksbehandlingstid når ditt prosjekt skal realiseres. 

Har du en eiendom som du ønsker å utvikle? Ønsker du å kjøpe et større tilleggsareal av naboen? Kanskje grensen mot naboen trenger å justeres? 

 

Fra jomfruelig mark til innflyttet kunde 

 

Tidlig Fase 
 
Eiendomsrettslig status - eiendomsklargjøring: 

- Analyse av mulige eiendommer med tanke på eiendomsforhold, servitutter og eiendomsgrenser  

- Analyse og klarlegging av eksisterende eiendomsforhold, herunder å kontrollere for historiske rettigheter / servitutter 

 

- Offentligrettslige forhold, reguleringsstatus mv.  

Kartlegging av offentligrettslige forhold som påvirker muligheten til å utvikle eiendommen i tiden fremover, herunder dokumentasjon av kommunale, fylkeskommunale og statlige begrensninger som kan redusere muligheten for å gjennomføre prosjekter. 

 

- kartlegging og klarlegging av eiendomsgrenser 

 

Eiendommens fysiske forhold:

Hvordan er de fysiske forholdene på eiendommen vi kartlegger og kan fremskaffe et komplett og nøyaktig prosjekteringsunderlag. Her en noen stikkord: 
 
- Grunnforhold – georadar 

- Topografi – nøyaktig overflate i tre dimensjoner 

- Anlegg i grunnen? 

- Nabobebyggelse – punktsky 

- Fullstendig prosjekteringsunderlag 

- Masse kontroll - byggstikking 

 

Planprosessen

- Søknad om og utarbeidelse av mindre reguleringsendringer.  

I noen tilfeller kan en uhensiktsmessig utformet reguleringsplan være til hinder for ønsket utvikling av en eiendom. Endring av reguleringsplan er mest aktuelt i saker der kommunen mener at man ikke kan gå veien om dispensasjon for å godkjenne et byggetiltak. Dersom forholdene ligger til rette for det kan Terratec utarbeide og fremsette forslag til endring av reguleringsplan etter forenklet prosess (innenfor rammene av pbl. § 12-14 annet og tredje ledd). 

 

Organisering og klargjøring av eiendom for utbygging 
 

Sletting / endring/ rydding i heftelser og servitutter
 
Terratec kan hjelpe med å rydde i tinglyste heftelser. Vi ordner med sletting, transport, samtykker og prioritetsvikelser i forhold til heftelsene på eiendommen slik at denne er klar for videre utvikling. 

 

Akkvisisjon​ 

Vi kan bistå med å lete og sikre tilgang til nye tomter for utbyggere i prioriterte kommuner. Vi oppretter dialog med kommunen, lokale eiendomsmeglere og tomtebesittere, og lager en oversikt på mulige områder som kan være aktuelle for 

 

Grunnerverv​, rettighetserverv eller ekspropriasjon 
  

Vi har ansatte med lang og bred erfaring innen erverv av grunn og rettigheter for offentlige og private utbyggere. Vi påtar oss erverv av alle typer eiendommer og rettigheter, i form av både store og små oppdrag. Vi forhandler med grunneiere, utarbeider og inngår avtaler, og besørger eiendommen/rettigheten overført til utbygger. 

Vårt hovedfokus er å behandle grunneierne på en god og respektfull måte. Vi legger stor vekt på åpenhet og å tilby «riktige» erstatninger. Når vi lykkes med dette er vår erfaring at det blir lettere å oppnå minnelige og fleksible avtaler på vegne av utbygger. 

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å gjennomføre ervervet ved ekspropriasjon (tvangsavståelse), der det finnes slik hjemmel i lov. Også i slike tilfeller kan vi tilby erfarne grunnerververe som har lang erfaring med å utarbeide søknad om ekspropriasjon, forberede skjønn, og bistå advokat i selve skjønnsgjennomføringen. 

Link: https://terratec.no/tjenester/grunnerverv/ 

 

 

Opprettelse og endring av eiendommer 
Deling: https://terratec.no/tjenester/byggesak/delingssoeknad/ 
Arealoverføring: https://terratec.no/tjenester/byggesak/arealoverfoering/ 
Grensejustering: https://terratec.no/tjenester/byggesak/grensejustering/ 

  

 

Sammenslåing 
​Eiendommene som skal slås sammen må ligge i samme kommune og ha lik hjemmelshaver. Hvis det er tinglyst pant i flere eiendommer, må det være like heftelser. Det vil si at samme pantedokument må være tinglyst på alle eiendommer hvor det er tinglyst pant. 

 

Planlegging av midlertidige og fremtidige hjemmelsforhold ​ 

  • Sikringsobligasjoner, urådighet og generalfullmakter/overskjøting ​ 

 

Anleggseiendommer:  
Terratec hjelper deg med å planlegge å søke om anleggseiendommer. Vi leverer riktig koordinatfestet underlag med søknaden til kommunen. Vi etablerer 3d modeller der det er nødvendig. 

 

Etablering og tinglysning av rettigheter​
Terratec hjelper med utforming og tinglysing av rettigheter. I forbindelse med endring av eiendom må det ofte tinglyses rettigheter til adkomst og  teknisk infrastruktur.  

 

Fradeling og overdragelse av areal til offentlig veigrunn – søknad etter PBL eller SAK 10 

I forbindelse med utbyggingsavtaler kan det stilles krav om utvidelse og endring av vei. Ervervet grunn må overdras til kommunen eller kanskje et sameie. Terratec kan slike prosesser og hjelper gjerne til 

 

Landbrukseiendommer – jordloven – deling og endring 

Vi lager søknad om deling etter jordloven og plan- og bygningsloven.  

 

Ferdig Eiendom 

Seksjonering / reseksjonering / oppløsning  

Søke om førstegangsseksjonering og endring av eksisterende seksjonering, samt oppløsning av eierseksjonssameie. Tett oppfølging av kommunens saksbehandling 

Link: https://terratec.no/tjenester/byggesak/seksjonering/ 

Vedtekter  

Vedtekter til seksjoneringssøknad: Forslag til vedtekter må leveres med en søknad om seksjonering. Vi hjelper deg å utarbeide vedtekter som passer til ditt eierseksjonssameie. 

 

Organisering av parkeringsforhold 

 Parkering i ett eller flere eierseksjonssameier kan organiseres på ulike måter. I samarbeid med kunde utarbeider vi de aktuelle alternativene så kunden er informert om og kan velge mellom alternativene som finnes. 

 

Byggesøknad – ansvarlig søker - pbl 

Terratec står ansvarlig for hele søknads- og koordineringsprosessen som ansvarlig søker for byggetiltak etter plan- og bygningsloven. Vi har medarbeidere som har jobbet som ansvarlig søker i store prosjekter, og har god erfaring innenfor feltet. 

Link https://terratec.no/tjenester/byggesak/hyttebygging/ 

Plassering og prosjektering av tiltak

- tegninger for byggesøknaden. 

Link https://terratec.no/tjenester/byggesak/hyttebygging/ 

Opprydding og overføring av resteiendommer til sameie, kommune og velforeninger 

 Å sitte igjen med resteiendom etter et prosjekt kan bli kostnadsdrivende. Vi kan kartlegge, klarlegge og gjennomføre opprydding av resteiendommer før, under og etter prosjekter, og håndterer hele prosessen mot kommune, sameier og velforeninger. 

 

Prosjektering av enkeltparseller – med koordinater – tilrettelagt for matrikkelføring med kontorforretning uten oppmåling – sparer tid. 

 

Prosjektering av seksjonerte uteareal -med koordinater – tilrettelagt for matrikkelføring med kontorforretning uten oppmåling – sparer tid. 

 

Dispensasjoner pbl

Terratec kan kartlegge behovet for en dispensasjon i din sak, og vår erfaring gir oss et innblikk i hvor sannsynlig det er å få igjennom søknaden. Etter risikoen er kartlagt kan vi utarbeide en velbegrunnet dispensasjonssøknad, og kan følge opp prosessen helt frem til vedtak. 

 

Link: https://terratec.no/tjenester/byggesak/dispensasjonssoeknader/ 

 

Klage på vedtak 

Plan- og bygningslovgivningen består av et omfattende regelverk som er sammensatt av rettskilder av svært ulik karakter. Det er derfor ikke helt uvanlig at kommuner trår feil når de fatter vedtak i byggesaker.  Terratec kan vise til gode resultater i de sakene der vi har funnet grunn til å påklage enkeltvedtak. 

Link: https://terratec.no/tjenester/byggesak/klage-paa-vedtak/ Få tilbud

Hvis du ønsker at vi skal sende deg et tilbud på et rådgiving, klikk under og fyll inn informasjon i skjemaet. Så sender vi deg det innen kort tid.