Skip to the content

Hyperspektrale vertikalbilder

Bilder i flere fargekanaler kalles multispektral avbildning, som for eksempel et ortofoto med rød, grønn, blå og infrarød kanal tilsvarende fire fargebånd. Når en beveger seg fra noen få spektrale kanaler til et kontinuerlig spektrum av flere hundre kanaler, kalles det hyperspektral avbildning. 

Våre hyperspektrale ortofoto dekker spektralområdene synlig lys (400-700 nm), nærinfrarød (700-1000 nm) og kortbølgeinfrarød (1000-2500 nm) i nesten 500 kanaler. Med en slik nøyaktighet kan en avdekke selv små forskjeller i spektral signatur i overflaten, som da kan brukes til ulik klassifisering.

De mulige anvendelsene er nesten uendelige. Byplanleggere, miljøforskere, skogeiere, veiforvaltere og folk flest kan få tilgang til unike beslutningsgrunnlag og planleggingsverktøy.

Noen eksempler på praktiske anvendelser er:

  • Automatisk uttrekk av objekter fra et stort datasett; f.eks. asbesttak, solcellepaneler, gule biler, trampoliner, sjeldne planter, oljesøl
  • Overordnet klassifisering av overflatetyper: bygning, vegetasjon, glasstak, vegdekke, vann
  • Klassifisering innad i underklassene: ulike materialer i hustak, ulike vegetasjonstyper, ulike typer vegdekke
  • Tilstandsvurdering av ulike underklasser: vegetasjonshelse, skader og slitasje på bygninger, ny/gammel asfalt, huller/sprekker
  • Vann, sjøbunn og strandsone: dybder i vann, klassifisering av vegetasjon under vann, turbiditet i vann, algekonsentrasjon, tungmetaller, oljesøl
  • Miljøovervåkning: forurensning nede på overflaten og forurensning i lufta over byen

Vi kan levere datasettene i sin helhet eller tilby ferdige analyser og klassifisering etter ønske.