Skip to the content

Grunnerverv, rettighetserverv og ekspropriasjon

Vi har ansatte med lang og bred erfaring innen erverv av grunn og rettigheter for offentlige og private utbyggere. Vi påtar oss erverv av alle typer eiendommer og rettigheter, i form av både store og små oppdrag i hele Norge. Vi forhandler med grunneiere, utarbeider og inngår avtaler, og besørger eiendommen/rettigheten overført til utbygger. Vi har erfaring med grunn- og rettighetserverv til blant annet vei, jernbane, kraftlinjer, lufthavner, vann- og avløpsledninger, utviklingsområder og mindre private tiltak.

Vårt hovedfokus er å behandle grunneierne på en god og respektfull måte. Vi legger stor vekt på åpenhet og å tilby riktige erstatninger. Når vi lykkes med dette er vår erfaring at det blir lettere å oppnå minnelige og fleksible avtaler på vegne av utbygger.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å gjennomføre ervervet ved ekspropriasjon (tvangsavståelse), der det finnes slik hjemmel i lov. Også i slike tilfeller kan vi tilby erfarne grunnerververe som har lang erfaring med å utarbeide søknad om ekspropriasjon, forberede skjønn, og bistå advokat i selve skjønnsgjennomføringen.

Terratec har egenutviklet applikasjon for kart- og bildekommunikasjon – MapSpace. Våre grunnerververe kan om ønskelig enkelt laste W-tegninger inn i MapSpace, til bruk i møter med grunneiere og oppdragsgiver. W-tegningene vil sammen med ortofoto og muligheten for tegning og måling i kartet, gi grunneierne en bedre forståelse av ervervet. W-tegninger og inngåtte avtaler kan hele tiden gjøres tilgjengelig i kunden sitt kartsystem via WMS eller andre formater.

I tillegg til å ha god gjennomføringsevne innenfor grunnerverv har vi en stor matrikkelavdeling med mange eiendomslandmålere, der flere også er matrikkelførere. Vi ser et stort potensial både for oppdragsgiver og leverandør ved at vi kan tilby en totalleveranse, der vi ikke slipper oppdraget før oppmålingsforretningene er gjennomført og arealoverføringene er matrikkelført. En totalleveranse innfor dette faget vil være av samfunnsøkonomisk betydning, fordi vi kan planlegge hele prosessen under ett, unngår dobbeltarbeid og det friksjonstap som lett oppstår når neste trinn i prosessen skal gjennomføres av en ny leverandør.

 

 

Oppdrag

Våre grunnerververe har lang og variert erfaring med grunn- og rettighetserverv for mange ulike kunder:

 

Våre grunnerververe

Nils Evald er jordskiftekandidat fra NMBU 2001. Han startet som grunnerverver i Oslo kommune (EBY) etter endt utdanning. Foruten to år som prosjektleder i Skanska Bolig, har han tidligere jobbet som grunnerverver i Bane NOR SF og Elden AS. Han har erfaring med erverv til bla. vei, jernbane, lufthavn og kommunale anlegg. Han var også leder for grunnerverv i Norges største samferdselsprosjekt – Follobanen. Nils Evald kom til Terratec i 2021, og jobber som grunnerverver i tillegg til å være leder for grunnervervsseksjonen.. LinkedIn

Nils Evald Loftesnes
Seksjonsleder/Grunnerverver
Kontorsted: Oslo
Epost: nils.loftesnes@terratec.no
Telefon: 474 84 561  

Ivar er jordskiftekandidat fra NMBU 1985. Han er vår mest erfarne grunnerverver, og har jobbet med faget i alle år. Han ble ansatt i Statens vegvesen etter endt utdanning, men har også vært oppmålingssjef i Stavanger kommune, før han ble grunnerverver og daglig leder i Matricula AS. Ivar kom til Terratec i 2019, og jobber som grunnerverver i tillegg til å være kontorleder i Sandnes. Han har erfaring med de aller fleste typer grunn- og rettighetserverv. LinkedIn

Ivar Hebnes
Kontorleder/Grunnerverver
Kontorsted: Sandnes
Epost: ivar.hebnes@terratec.no
Telefon: 913 50 561

 

Trude er jordskiftekandidat fra NMBU 2007. Hun ble ansatt i Valdres jordskifterett etter endt utdanning. Deretter startet hun som grunnerverver i Statens vegvesen region vest. I de senere årene har hun jobbet som byggesaksbehandler i Time kommune. Trude ble ansatt i Terratec i 2022, og jobber med grunnerverv, eiendomsrådgivning og byggesaksbehandling for kommuner. LinkedIn

Trude Kristin Oma
Grunnerverver
Kontorsted: Sandnes
Epost: trude.oma@terratec.no
Telefon: 419 25 153

Randi er jurist fra UiO 2001. Hun startet å jobbe som skattejurist for bl.a. Skatt Øst, før hun ble ansatt i Oslo kommune (EBY). Her jobbet hun med ulike eiendomsrettslige problemstillinger, som grunnerverv og ekspropriasjon. Hun har vært Fagsjef for eiendom- og utbygging i Enebakk kommune, Grunnerverver i Forsvarsbygg ifm. ny kampflybase Ørlandet og Grunnerverver i Areal og Eiendom AS. I Areal og Eiendom jobbet hun mye med erverv til vei og kraftlinjer. Randi har vært ansatt i Terratec siden 2021, og jobber hovedsakelig som grunnerverver. LinkedIn

Randi Sletner
Grunnerverver
Kontorsted: Oslo
Epost: randi.sletner@terratec.no
Telefon: 468 94 396 

 

Eirik er jordskiftekandidat fra NMBU 2017, og har etter det jobbet med grunnerverv i Bane NOR for Follobaneprosjektet. Fra Follobaneprosjektet har han opparbeidet en god kompetanse på erverv og verdsettelse av større næringseiendommer, landbrukseiendommer og boligeiendommer. Han har god erfaring fra rollen som partsrepresentant i flere store skjønnssaker. Eirik kom til Terratec i 2021, og jobber hovedsakelig som grunnerverver. LinkedIn

Eirik Korsbøen
Grunnerverver
Kontorsted: Oslo
Epost: eirik.korsboen@terratec.no
Telefon: 951 70 703

Erlend er jordskiftekandidat fra NMBU 2022, og kom til oss samme år. Han har i tillegg en Bachelor i Landmåling og eiendomsdesign fra HVL. Erlend jobber både som grunnerverver og landmåler. LinkedIn

Erlend Alvestad
Grunnerverver
Kontorsted: Oslo
Epost: erlend.alvestad@terratec.no
Telefon: 48061649