Skip to the content

Kartleggingstjenester

Terratec tilbyr alle typer kartlegging. Hovedsakelig utføres kartlegging ved hjelp av fotogrammetriske metoder med bilder tatt fra luftbårne kamera, men kartlegging basert på laserdata som er samlet inn med luft- eller bakkebasert laser er også blitt veldig vanlig. Verdikjeden strekker seg fra planlegging og gjennomføring av datafangst til videreforedling av georefererte produkter som vertikalbilder, kartlegging/ajourføring, terrengmodeller, høydekurver og ortofoto.

Kartet er en avbildning, presentasjon, eller en fremstilling av den virkelige geografiske verden, hvor man fremstiller terreng, infrastruktur og bebyggelse etter gitte krav og behov. Disse produktene benyttes i en rekke sammenhenger. For det første er kartdata grunnmuren i offentlig forvaltning. Alle planprosesser, eiendomsforvaltning, utbygginger trenger godt kartgrunnlag for å kunne utføres. Kommunene er pålagt å ha detaljert kartverk tilgjengelig (FKB) som grunnlag for arealplanlegging og søknadspliktige tiltak, prosjektering, og offentlig saksbehandling. 

Statlige organisasjoner som Kartverket, NVE, SVV, NGU Statnett og andre, samt landets kommuner bruker daglig ulike kartprodukter. Konsulenter som prosjekterer ulike utbygginger, som eiendom, infrastruktur osv. trenger gode kartdata som grunnlag for sitt arbeid.

Terratec har lang erfaring med å lage og utvikle produkter som ivaretar kundens behov. Vi er også godt kjent med gjeldende standarder og krav og vil ivareta disse i vår produksjon. 

Vektorkart

Terratec har lang erfaring med fremstilling av vektordata i henhold til ulike standarder, blant anne ...

Ortofoto

Et ortofoto er et flybilde som er gitt samme geometriske egenskaper som et kart, dvs. det har lik må ...

Høydekurver

Topografi, eller formen til Jordens overflate, er kartlagt og projisert på topografiske kart. Høydek ...

Klassifisert punktsky

En laserpunktsky er et allsidig produkt som kan klassifiseres på flere ulike måter, for eksempel vil ...

Dybdekartlegging

Terratec utfører topografisk dybdekartlegging med enkeltstråle-, flerstråle- eller multistråle-ekkol ...

NVDB/FKB tjenester

Terratec har dyptgående kompetanse på krav og oppbygging av datasett for registrering og leveranse a ...