Skip to the content

Høydekurver

Topografi, eller formen til Jordens overflate, er kartlagt og projisert på topografiske kart. Høydekurver, eller linjer som kobler punkter med lik høydeverdi, er tegnet på topografisk kart for å kunne kvantifisere høyden til et hvilket som helst punkt i et kart.Muligheten til å forstå formen til bakken ut i fra et kart er en nyttig kunnskap å lære seg, spesielt i fjellområder om man skal planlegg prosjektet eller en fjelltur. I kartet leses høydekurveverdiene oppover og viser retning av stigningen. Det høyeste tallet peker oppover og laveste nedover.
I områder hvor høydekurvene ligger tett inntil hverandre, betyr det at topografien er veldig bratt. Der kurvene er adskilt lenger fra hverandre, vil det si at topografien er slakere.Høydekurver er den mest populære metoden å visualisere terrengform, da høydekurver er topografisk estetisk og lett å kombinere med andre kartegenskaper. Vi produserer estetisk fine og tidsnøyaktige høydekurver i en rekke filformater og høydeintervaller. Høydekurver er hovedsakelig produsert basert på LiDAR (Flybåren laserskanning) data, eller en kombinasjon av data med eksisterende vektor eller fotogrammetridata.