Skip to the content

Vektorkart

Terratec har lang erfaring med fremstilling av vektordata i henhold til ulike standarder, blant annet til FKB gjennom Geovekst, NVDB hos Statens Vegvesen, i henhold til Avinors datainnsamlingsinstruks for flyplasser, samt andre nasjonale standarder, eller spesialtilpasset etter spesifikke krav og ønsker. Som leverandør bidrar Terratec aktivt til å bygge opp og vedlikeholde geografiske databaser som er nyttige for mange brukergrupper i samfunnet.

Kartlegging basert på laserdata utføres ved hjelp av manuelle eller automatiske metoder på en editert, klassifisert terrengmodell. Vektoriserte høyspentlinjer, veilinjer og høydekurvegenerering er eksempler på kartlagte vektordata fra laserdata. Ofte er disse produsert i kombinasjon med andre geografiske data som bilder eller andre vektordata (FKB). Kraftselskapene har for eksempel nytte av vektoriserte høyspentlinjer for dokumentasjon (as built) av ledningsnettet og stasjoner, registrering av master, isolatorer, etc., eller ved planlegging av vedlikehold og vegetasjonskontroll.

FKB-data er vektordata som fremstilles fotogrammetrisk ut i fra flyfoto og er spesifisert i standardene FKB-A, FKB-B, FKB-C og FKB-D som har ulik detaljeringsgrad og dekker ulike områdetyper. Etter fotografering utføres en aerotriangulering, der bildene blir nøyaktig georeferert. Bildene tas så inn i en DFA der terrenget kan sees stereoskopisk, og her digitaliseres alle objekter. Det er et møysommelig og krevende arbeid å sikre at alle detaljer blir med, med riktig koding og utførelse.

Nasjonal vegdatabank (NVDB) hos Vegvesenet inneholder bl.a. informasjon om Vegnett med geometri og topologi som danner grunnlaget for kartløsninger og ruteberegninger på internett, oversikt over utstyr langs veien, ulykker og trafikkmengder, etc. og data brukes aktivt i forvaltning, drift og vedlikehold av Norges veier. Terratec leverer data vektorisert fra laserdata som for eksempel veilinjer, dreneringslinjer, stikkrenner, skilt, avkjørsler, rundkjøringer etc.